El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Llengua
Quienes somos
Serveis jurídics
Compravendes i arrendaments
Comunitats de veïns
Fiscal i laboral
Assegurances generals
Contacti amb nosaltres
Localització
Enllaços d´interès
Els nostres professionals s'encarreguen d'estudiar personalment i amb total confidencialitat la situació de cada client i assessorar quin producte financer i immobiliari és el més aconsellable per a cada cas. Així mateix prestem els següents serveis:

- Redacció contractes de compra-venda entre particulars
- Redacció contractes de lloguer entre particulars
- Taxacions - Gestió fins a la seva inscripció de:
• cancel.lacions d'hipoteca
• cancel.lacions de condicions resolutòries
• acceptacions d'herència
• cèdules d'habitabilitat


També pot consultar la nostra pàgina web dedicada a desnonaments per tota la província d'Alacant: www.desahuciosalicante.comCOMPRAVENDA


Pel contracte de compra i venda un dels contractants s'obliga a lliurar una cosa determinada i l'altre a pagar per ella un preu cert, en diners o signe que el representi.

Si hi ha hagut arres o senyal en el contracte de compra i venda, es pot rescindir el contracte aplanant el comprador a perdre-les o el venedor a retornar-doblades.

Les despeses d'atorgament d'escriptures seran del venedor, i els de primera còpia i els altres posteriors a la venda seran a càrrec del comprador, llevat pacte en contra. Serà de compte del venedor satisfer l'impost de plusvàlua.

El venedor està obligat al lliurament de la cosa venuda en l'estat en què es trobava al perfeccionar el contracte. També està obligat a respondre al comprador dels vicis o defectes ocults i de la possessió legal i pacífica de la cosa venuda. La responsabilitat per vicis ocults s'extingeix al cap de sis mesos del lliurament de la cosa venuda.

El comprador està obligat a pagar el preu de la cosa venuda en el temps i lloc fixat pel contracte. Si no s'han fixat, s'ha de fer el pagament en el temps i lloc en què es faci lliurament de la cosa venuda.

ARRENDAMENT

En el contracte d'arrendament una de les parts s'obliga a donar a l'altra el gaudi d'ús d'una cosa per temps determinat i preu cert. S'anomena arrendador el que s'obliga a cedir l'ús de la cosa i arrendatari el que adquireix l'ús de la cosa que s'obliga a pagar.

OBLIGACIONS DE L'ARRENDADOR

- Lliurar a l'arrendatari la cosa objecte del contracte.
- Fer-hi durant l'arrendament les reparacions necessàries per tal de conservar-la en estat de servir per al'ús a què ha estat destinada.
- A mantenir l'arrendatari en el gaudi pacífic de l'arrendament per tot el temps del contracte.


OBLIGACIONS DE L'ARRENDATARI

- Pagar el preu de l'arrendament en els termes convinguts.
- Utilitza de la cosa arrendada com un diligent pare de família, destinant a l'ús pactat.
- Pagar les despeses que ocasioni l'escriptura del contracte.
- Tornar la finca, en concloure l'arrendament, tal com la va rebre.