El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Llengua
Quienes somos
Serveis jurídics
Compravendes i arrendaments
Comunitats de veïns
Fiscal i laboral
Assegurances generals
Contacti amb nosaltres
Localització
Enllaços d´interès
El convidem a que coneguin la nostra proposta de serveis per gestionar la seva Comunitat basant-nos en la qualitat, objectivitat, independència i imparcialitat en el desenvolupament de les nostres funcions d'administradors de finques, així com l'atenció personalitzada als propietaris que formen la Comunitat. Oferim un tracte directe als copropietaris de les nostres comunitats, ja que ells són els nostres veritables clients.

Qualsevol dubte o problema que es pugui plantejar, serà assistida per gestors titulats i personal altament qualificat, els quals treballaran com a administradors de finques per a la seva comunitat, amb la major rapidesa, transparència i aportant solucions professionals per a la seva comunitat de veïns.


Disposem d'una àmplia cartera de serveis de la qual cal destacar la gestió i administració de comunitats de Propietaris. Els nostres mitjans i la nostra experiència fan que la nostra gestió i administració de les propietats, sigui eficient i eficaç.

Serveis que oferim com a administrador de finques als nostres clients
:

 • Constitució de Comunitat, per a aquelles finques que els requereixin.
 • Legalització del Llibre d'Actes de la Comunitat.
 • Noves construccions.
 • Inscripció de la finca a la Delegació d'Hisenda corresponent i realització dels tràmits necessaris per aconseguir la concessió del seu NIF.
 • Emissió i gestió de cobrament dels rebuts, corresponents al Pressupost ordinari com extraordinari.Els rebuts en gestió de cobrament bancari són enviats al banc a través d'Internet .-
 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la comunitat de caràcter periòdic i regular.
 • Liquidació anual de despeses i ingressos, detallant totes les despeses, agrupats per partides, i distribuïdes en funció dels corresponents coeficients de repartiment, i detallant els ingressos pels diferents conceptes d'emissió, amb menció dels saldos, individualitzats, resultants, enviant còpia a tots els propietaris.
 • Elaboració del Pressupost anual de despeses.
 • Confecció de les convocatòries a Juntes Generals, Ordinàries i Extraordinàries, amb assistència a aquestes Juntes de personal especialitzat.
 • Redacció i enviament, a tots els propietaris, de les actes de les Juntes de la Comunitat i transcripció al Llibre d'Actes.
 • Assessorament laboral, confecció i pagament de nòmines i assegurances socials dels empleats de la comunitat, així com les declaracions d'IRPF
 • Disposem de mitjans tècnics i humans per al manteniment i conservació que pugui necessitar la seva Comunitat, els serveis que es prestin seran facturats a part, igualment, demanarem i tramitarem tot tipus de pressupostos per a les obres a realitzar en l'edifici.Els Informes, Certificats Tècnics i Facultatius seran facturats a part.
 • Comptem amb un equip de lletrats, especialitzats en Propietat Horitzontal al servei de les nostres Comunitats de Propietaris, destinat a la defensa jurídica en general.Els Serveis que es presten seran facturats a part.
 • Recerca, tramitació i gestió de les subvencions a què pugui acollir la Comunitat, i davant els organismes corresponents.
 • Tractament de fitxers per al compliment de la Llei Orgànica de Protecció de dades.
 • Gestionem la tramitació de sinistres, que puguin esdevenir en la seva Comunitat, amb la companyia asseguradora de la Comunitat, realitzant un seguiment continu, fins a la seva total resolució.

  I en general com a administrador de finques podrem atendre qualsevol altre servei relacionat amb el bon funcionament de la seva comunitat.